قیمت ها بدون چاپ و خدمات و صرفاً قیمت خام محصول جهت فروش عمده میباشد.

Mini Cart