تمامی قیمت های خرید هدایای تبلیغاتی داخل سایت بدون چاپ و خدمات و صرفا قیمت ِخام محصول برای فروش عمده می باشد. خدمات چاپ یا حکاکی بر اساس حداقل تعداد معین شده برای کالا انجام می پذیرد. این بدان معنا می باشد که در صورت کاهش محصول، خدمات چاپ براساس حداقل تعداد فرم چاپی محاسبه خواهد شد و هزینه چاپ بصورت یک فرم کامل دریافت می گردد. بطور مثال اگر هزینه چاپ تکرنگ یکضرب روی خودکار ۴۰ هزار تومان برای ۱۰۰۰ عدد می باشد، و سفارش شما ۵۰۰ عدد باشد باز هم هزینه با ضریب ۱۰۰۰ تایی محاسبه خواهد شد.